Thăn Nội Bò Úc (Beef Tenderloin) – Loại chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu

Thăn Nội Bò Úc (Beef Tenderloin) – Loại chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu

Báo giá sỉ