Thăn nội bò Úc (Beef Tenderloin) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Thăn nội bò Úc (Beef Tenderloin) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Báo giá sỉ