Nắp phi lê/nạm bụng bò Úc (Beef Flank Steak) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Nắp phi lê/nạm bụng bò Úc (Beef Flank Steak) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Báo giá sỉ