Đùi bít tết/nạc đùi bò Úc – Inside/Topside (Beef Inside/Topside)

Đùi bít tết/nạc đùi bò Úc – Inside/Topside (Beef Inside/Topside)

Báo giá sỉ