Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Báo giá sỉ