Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại bò non YGE